מילון מונחים משפטיים בעברית - סדרי דין וראיות

סדרי דין וראיות

אבעיה

אגרת בית משפט

אותות המרמה

אי הגשת כתב הגנה

אי הגשת סיכומים

אי הגשת עיקרי טיעון

אי הגשת תחשיב נזק

אי הגשת תצהיר גילוי מסמכים

אי הגשת תצהיר עדות ראשית

אי התייצבות לדיון

אי התייצבות עד

אי קיום פסק דין

אי קיום צו בית משפט

אי תשלום אגרת בית משפט

איחוד דיון

איחוד תיקים בבית משפט

איחור בהגשת בקשת רשות ערעור

איחור בהגשת כתב הגנה

איחור בהגשת ערעור

איחור בהגשת תצהירי עדות ראשית

איחור לדיון

אימות חתימה בחו"ל

אימות חתימה עורך דין

אימות מסמכים

אימות תצהיר בחו"ל

אימות תצהיר עורך דין

אין להשיב לאשמה בהליך אזרחי

אכיפת פסק דין

אכיפת פסק חוץ

אמנת האג

אמנת האג אפוסטיל

אמנת האג המצאת מסמכים

אמרת חוץ

אמת משפטית

אפוסטיל

ביזיון בית המשפט

ביטול דיון בבית משפט

ביטול החלטה במעמד צד אחד

ביטול הסכם פשרה

ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

ביטול מחובת הצדק

ביטול פסק דין בהעדר הגנה

ביטול פסק דין חלוט

ביטול פסק דין מחובת הצדק

ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד

ביטול פסק דין שניתן במעמד שני הצדדים

ביטול פסק דין שניתן בפשרה

ביטול תביעה

ביעור תיק בית משפט

בעל דין נפטר

בקשה בכתב

בקשה למתן הוראות

בקשה למתן החלטה

בקשה למתן פרטים נוספים

בקשה לקביעת דיון

בקשה מוסכמת

בקשת ארכה להגשת כתב הגנה

בקשת ארכה להגשת סיכומים

בקשת ארכה להגשת ערעור

בקשת הבהרה

בקשת עיון

בקשת רשות להתגונן

גילוי מסמכים

גילוי מסמכים ספציפי

גישור

גרסאות סותרות

דוקטרינת הפסילה הפסיקתית

דחיה על הסף העדר יריבות

דחיה על הסף התיישנות

דחיה על הסף מעשה בית דין

דחיית מועד דיון

דחיית מועד דיון בבית משפט

דחיית מועד דיון הוכחות

דחיית מועד דיון עקב מחלה

דיון בדלתיים סגורות

דיון הוכחות

דיון מקדמי

דיון מקדמי בערעור

דיון נוסף

דיון פנימי

דרישה להודות בעובדות

הארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור

הגנת בדים

הגשת ראיות באיחור

הגשת ראיות בערעור

הגשת ראיות בשלב הסיכומים

הגשת ראיות לבית המשפט

הגשת תמליל שיחה כראיה

הודאה והדחה

הודאת בעל דין

הודיה בעובדות

הודעה לצד שלישי

הוכחת דין זר

הוכחת חתימה

הוספת עילת תביעה

הוספת ראיות

הוספת ראיות בערעור

הוספת ראיות בשלב הסיכומים

הוצאות אישיות על עורך דין

הוצאות לדוגמא

הוצאות לטובת אוצר המדינה

הוצאות משפט

הוצאת מסמכים מתיק בית המשפט

הוראה דיונית

הזמנה לדין

הזמנת עדים ללא תצהיר

החזר אגרת בית משפט

החייאת תביעה שנמחקה

החלטה בהעדר תגובה

החלטת ביניים

החלפת בעל דין

החלפת ייצוג

החלפת עורך דין

הטעיית בית המשפט

היוועדות חזותית

הימנעות מהבאת עד

הימנעות מהבאת ראיה

היפוך נטל הראיה

היפוך סדר הבאת הראיות

הליך ביניים

הליך סרק

הליך תלוי ועומד

הליכים מקדמיים

הלכה מחייבת

הלכת סוויסה

המועד להגשת ערעור

המצאה בפקס

המצאה מחוץ לתחום

המצאת כתבי בי דין

המרצת פתיחה

הסדר דיוני

הסדר פשרה

הסכם פשרה

הסכמה דיונית

העברת דיון באותו מחוז

העברת דיון חוסר סמכות מקומית

העברת דיון ממחוז למחוז

העברת הדיון מסדר דין מהיר לסדר דין רגיל

העברת תביעה קטנה לבית משפט השלום

העדר ייצוג משפטי

העדר יריבות

העדר עילה

הפורום הנאות

הפסקת תביעה ביוזמת התובע

הפסקת תובענה

הפרדת דיון

הצמדה למדד

הצעת פשרה

הקדמת מועד דיון

הקטנת סכום התביעה לצרכי אגרה

הקלטת דיון בבית משפט

הרחבת חזית אסורה

השמטה מקרית

השתהות בהגשת תביעה

השתק

השתק עילה

השתק פלוגתא

השתק שיפוטי

התחייבות עצמית

התחייבות עצמית ערעור

התיישנות דיונית

התליית הליכים בהליך אזרחי

ויתור על חקירת מומחה

זימון למשפט

זכות הגישה לערכאות

זלזול בבית המשפט

זניחת טענה

זניחת טענה בסיכומים

חובת ההנמקה של בית המשפט

חובת ההנמקה של פסק דין

חזרה מהסכמה דיונית

חידוש תביעה שנמחקה

חיסיון דוח חקירה

חיסיון עיתונאי

חיקור דין

חישוב תקופת ההתיישנות

חסינות דיפלומטית

חסינות חבר מועצה

חסינות חברי כנסת

חסינות עובד ציבור

חסינות שופטים

חסינות שיפוטית

חקיקה למפרע

חקיקה שיפוטית

חקירה נגדית

חקירת מומחה מטעם בית המשפט

חקירת נסיבות מוות

חקירת עדים

טעות בדין

טעות בחוק

טעות סופר בפסק דין

טעות קולמוס

טען ביניים

טענות חלופיות

טענות מקדמיות

טענות סותרות

טענות עובדתיות סותרות

טענות שיש להעלות בהזדמנות הראשונה

ידיד בית המשפט

ידיד קרוב

ידיעה שיפוטית

ייפוי כוח נוטריוני

כימות תביעה

כלל ההמשכיות

כלל הידיעה גובר על כלל ההמצאה

כלל המוציא מחברו עליו הראיה

כלל הראיה הטובה ביותר

כללי התנהגות בבית משפט

כתב הגנה

כתב תביעה

כתב תשובה לכתב הגנה

לפנים משורת הדין

מאזן ההסתברויות

מאזן הנוחות

מבחן הסעד

מבחן מירב הזיקות

מהימנות עדים

מותב קטוע

מותב תלתא

מחיקה מחוסר מעש

מחיקה על הסף

מחיקת טענות

מחיקת טענות מבישות

מחיקת כותרת

מחיקת כתב הגנה

מחיקת סעיפים מתצהיר

מחיקת ערעור

מחיקת ערעור על הסף

מחיקת צד

מחיקת תביעה

מחיקת תצהיר

מכתב התראה לפני תביעה

מניעות משפטית

מניעת הכרעות סותרות

מעשה בית דין

מעשה עשוי

משוא פנים

משיב פורמלי

משפט אמריקאי

משפט אנגלי

משפט משווה

משפט עברי

מתורגמן בית משפט

מתן הוראות

מתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה

נזק ראייתי

נטל הבאת הראיות

נטל ההוכחה בטענת זיוף

נטל ההוכחה בטענת תרמית

נטל ההוכחה במשפט אזרחי

נטל השכנוע

נתבע פורמלי

סדר דין מהיר

סדר דין מקוצר

סדר הבאת הראיות

סילוק על הסף

סירוב להעיד

סכום קצוב

סמכות בית המשפט המחוזי

סמכות בית המשפט לענייני משפחה

סמכות בית משפט השלום

סמכות מקומית אינטרנט

סמכות נגררת

סמכות נמשכת

סמכות עניינית

סמכות רשם

סמכות שיורית

סעד ביניים

סעד הצהרתי

סעד זמני

סעד זמני שמירה על המצב הקיים

סעד חלופי

סעד מן היושר

סעד מן הצדק

סעד שלא נתבקש

סעד שלילי

סעד תיאורטי

ספירת ימי פגרה

עד עוין

עדות בוידאו קונפרנס

עדות הזמה

עדות יחידה

עדות כבושה

עדות מפי השמועה

עיון במסמכים

עיון בראיות

עיון בתיק בית משפט

עיון חוזר

עיון ספציפי

עיכוב ביצוע

עיכוב ביצוע החלטה

עיכוב ביצוע החלטת ביניים

עיכוב ביצוע פסק דין

עיכוב ביצוע פסק דין כספי

עיכוב הליכים

עיקרי טיעון

עקרון סופיות הדיון

עקרון רציפות הדיון

עקרונות היסוד של השיטה

ערבון

ערובה להוצאות

ערעור על הוצאות משפט

ערעור על החלטת בית משפט

ערעור על החלטת רשם

ערעור על ממצאים עובדתיים

ערעור על פסק דין בפשרה

ערעור על פסק דין חלקי

ערעור שכנגד

פגישת מהו''ת

פגם דיוני

פומביות הדיון

פורום לא נאות

פטור מאגרת בית משפט

פיצול הדיון

פיצול סעדים

פישור

פלוגתאות

פסילת ראיות שהושגו שלא כדין

פסיקתא

פסלות שופט

פסק ביניים

פסק דין בהעדר הגנה

פסק דין בהעדר התייצבות

פסק דין בפשרה

פסק דין גברא

פסק דין הצהרתי

פסק דין חלוט

פסק דין חפצי

פסק דין מוסכם

פסק דין פלילי כראיה במשפט אזרחי

פרוטוקול דיון בית משפט

פרי העץ המורעל

פרסום פסקי דין

פרשנות תכליתית

פרשת התביעה

צד פורמלי

צו איסור פרסום

צו אנטון פילר

צו ארעי

צו ביניים

צו גודר

צו גילוי מסמכים

צו הגבלת שימוש בנכס

צו חוסם

צו להוצאות

צו להמצאת מסמכים

צו לעיון במסמכים

צו מניעה

צו מניעה זמני

צו מרווה

צו עשה

צירוף בעל דין

צירוף מסמכים

צירוף נתבעים

צירוף תובעים

צירוף תצהיר

קבילות בדיקת פוליגרף

קבילות ראיות בהליך אזרחי

קדם משפט

קובלנה

קובלנה פרטית

קופת בית המשפט

קשר סיבתי משפטי

ראיות בכתב

ראיות הזמה

ראיות חדשות בערעור

ראיות חסויות

ראיות מפריכות

ריבון זר

ריבית והצמדה

ריבית פיגורים

רשומה מוסדית

רשות ערעור

שאלונים בהליך משפטי

שומת הוצאות משפט

שחזור תיק בית משפט

שחרור מייצוג

שטר סילוק

שיהוי בהגשת תביעה

שימוש לרעה בהליכי משפט

שינוי חזית

שיקולי צדק

שמיעת ראיות

שפיטות

תביעה מופרזת

תביעה ממוכנת

תביעה על סכום קצוב

תביעה קנטרנית

תביעה שכנגד

תביעת סרק

תוספת פיגורים

תזכורת פנימית בבית משפט

תיק מוצגים בערעור

תיקון כתב הגנה

תיקון כתב הגנה לאחר קדם משפט

תיקון כתב ערעור

תיקון כתב תביעה

תיקון כתבי טענות

תיקון כתבי טענות לפני קדם משפט

תיקון פסק דין

תיקון פרוטוקול

תיקון תצהיר

תלונה נגד שופט

תעודה נושנה

תעודה ציבורית

תעודת עובד ציבור

תצהיר גילוי מסמכים

תצהיר חוקר

תצהיר משלים

תצהיר עד שנפטר

תצהיר תמיכה

תקנות סדר הדין האזרחי החדשות

תקנת הציבור