הגדרת רכש גומלין

רכש גומלין הינה עסקה המתקיימת לרוב בין מדינות או בין תאגידי ענק למדינות, שבמסגרתה מתחייב התאגיד/המדינה, כתנאי למימוש התקשרויות חוזיות שלו לאספקת שירותים ו/או מוצרים למדינה הזרה, לבצע רכש גומלין באותה מדינה בהיקף כספי מוסכם. רכש זה יכול ללבוש צורות שונות, כגון רכש סחורות, הקמת מפעלים, הכנסת טכנולוגיה, יצירת מקומות עבודה חדשים במדינה הזרה ועוד. הגדרות משפטיותהסכם בינלאומי