מה זה סעד זמני ?

מה זה סעד זמני ? מטרת הסעד הזמני והאיזונים הנכונים לשלב זה הובהרו היטב בפסק דינו של כב' השופט (כתוארו דאז) א' גרוניס ברע"א 9308/08 אורן אלול ואח' נ' רינה רביב ואח' (ניתן ביום 21.4.09, לא פורסם): "סעד זמני נועד, בין היתר, להבטיח את יכולתו של התובע לממש את פסק הדין אם יינתן לזכותו ואת ניהולו התקין של ההליך השיפוטי (ראו, הגדרת "סעד זמני" בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - תקנות סדר הדין האזרחי)). הסעד הזמני מכוון לפתור בעיות שעלולות להיווצר עקב פער הזמנים בין מועד הגשת התובענה (ולעתים אף מספר ימים קודם לכן, ראו תקנה 363(א) לתקנות סדר הדין האזרחי) לבין מועד ההכרעה בה. מובן, כי בשלב ההכרעה בסוגיית הסעד הזמני תמונת זכויות הצדדים, הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית, אינה נהירה לחלוטין. התובע נדרש להראות זכות לכאורה, היינו כי סיכויי התביעה חוצים רף מינימלי אשר מתחת לו אין מקום ליתן סעד זמני, וכן כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו (ראו, רע"א 2826/06 הנ"ל). אולם, מובן כי רף זה אינו שקול, ולא יכול להיות שקול, להוכחה במאזן הסתברויות, כנדרש בדרך כלל בהתדיינות אזרחית לעניין ההליך העיקרי. ההגנה על האינטרס של התובע מפני "קביעת עובדות בשטח", העלולה לסכל את מימוש פסק הדין, מצדיקה את הפגיעה בזכויות הנתבע הנובעת מהגבלת חירותו לפעול בנכסיו כרצונו. הצד השני של המטבע הוא אחריותו של התובע לפצות את מי שאליו מופנה הצו ... על הנזקים העלולים להיגרם לו בשל מתן הסעד הזמני, וכן להמציא בטוחות מתאימות לשם כך". שאלות משפטיותסעד זמני