הלכת טטרו

מהי הלכת טטרו ? מה קובעת הלכת טטרו לעניין תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה ? השאלה אם קיימת חובה על נפגע בתאונת דרכים, אשר מהווה לגביו גם תאונת עבודה, לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת דרגת נכותו, נדונה זה מכבר. בית משפט זה פסק כי "סעיף 6ב קובע את הנסיבות בהן תשמש דרגת נכות שנקבעה על פי כל דין כדרגת נכות מחייבת גם בתביעה על פי חוק הפיצויים. הסעיף אינו מטיל חובה לפנות בתביעה לקביעת נכות על פי כל דין, אלא רק מה התוצאה כשקיימת קביעה כזו לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק הפיצויים" ברע"א 1619/93 "אליהו" חברה לביטוח בע"מ נ' טטרו (להלן: "הלכת טטרו") נקבע באותו כי אין מקום למנוע מנפגע את זכותו לכך שבית המשפט ימנה מומחה או מומחים רפואיים על מנת שאלה יקבעו את דרגת נכותו, רק מפני שפתוחה בפניו הדרך לקביעת דרגת נכותו כנפגע תאונת עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי. בית המשפט הבהיר כי הרציונל שבבסיס החלטתו הוא כי אין כל הצדקה להפלות לרעה נפגע, אשר התאונה מהווה לגביו גם תאונת עבודה, ואין לכפות עליו עיכוב הליכים בתביעתו לפי חוק הפיצויים עד למיצוי זכויותיו כנפגע תאונת עבודה. בית המשפט פסק כי אכן ניתן להלום מקרים בהם הלכת טטרו עשויה לעורר קושי, במיוחד מקום בו מתנהג אחד הצדדים שלא בתום-לב כדי למנוע, בצורה מלאכותית, קבלת קביעה על-פי דין במסגרת סעיף 6ב לחוק.. בהלכת טטרו הותיר בית המשפט פתח להתנגדות למינוי מומחה רפואי במסגרת סעיף 6א לחוק הפיצויים, מקום בו החלטה בדבר דרגת נכות צפויה להינתן בתוך זמן קצר ואילו מינוי המומחה מטעם בית המשפט ומתן חוות דעת מטעמו, כרוכים בהליך ממושך. כמו כן רשאי בית המשפט להפעיל סמכותו ולדחות את הדיון בבקשה למועד אחר מכוח תקנה 152(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 משיקולי יעילות. הלכות משפטיות