טופס רכישת כלי רכב מטעם הממשלה

להלן דוגמא של טופס רכישת כלי רכב מטעם הממשלה פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 מספר ההפקעה (את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל הודעת תביעה עפ"י סעיף 6(7) לפקודה בנידון רכישת כלי-רכב מטעם הממשלה. (1) שם התובע - כתובתו, עסקו או תאורו. (2) מהות טובת-ההנאה של התובע בכלי-הרכב. (3) שמו וכתובתו של הבעל, אם אין הוא התובע. (4) תאור כלי-הרכב שהופקע המראה את - (א) סימן האינדקס ומספר הרישום. (ב) התוצרת. (ג) המשקל כשאינה טעונה. (ד) תאריך הרישום הראשון. (5) תאריך ההפקעה ע"י הרשות המוסמכת. (6) אם כלי-הרכב נמצא ברשות התובע לפי חוזה-קניה בדרך שכירות - התובעים חלוקת סך הפיצויים עפ"י סעיף 14, ובאיזה סכום. (7) פרטי התביעה המראים לחוד את הסכומים, כשיש סכומים, שתובעים אותם עפ"י הפיסקות (א), (ב), (ג), (ד) ו-(ה) מסעיף 1(6) של הפקודה והמראים במקרה תביעה עפ"י פיסקה (ג) או (ד), אם היא כוללת נזק שבא כתוצאה מפעולות מלחמה. הוגשה היום הזה בחודש 19. חתימת התובע. שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד). שמו וכתובתו של המודד (כשיש מודד). הממשלהמסמכיםרכבטפסים משפטיים