טופס צו מינוי אפוטרופוס

להלן דוגמא של טופס צו מינוי אפוטרופוס בבית המשפט המחוזי ב ___ תיק___ צו מינוי מס' ___ צו מינוי אפוטרופוס לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן - החוק) בענין החסוי(ה) ___ ___שם מלא ___שם האב המבקש:___ ___שם מלא___קרבתו לחסוי (ככל שקיימת) שמענו למסירת כתבי בי-דין הוא ___ לאחר שעיינתי בבקשה ובצירופיה ושמעתי את ___ אני ממנה בזה את___ ___שם מלא___מס' ת"ז ___מען אפוטרופוס על החסוי(ה): ___ ___שם החסוי/ה ___שם האב ___מס' ת"ז___ מען מינוי זה הוא כללי* מינוי זה מוגבל כדלקמן*: ___ הוראות מיוחדות*: ___ על האפוטרופוס לפעול בהתאם להוראות החוק והתקנות לפיו, ולהגיש למשרד האפוטרופוס הכללי, הפועל ליד בית משפט זה, פרטה ודו"חות לפי הוראותיו ובמועדים שנקבעו בחוק, בידי בית המשפט או בידי האפוטרופוס הכללי, לפי הענין. העתק צו זה יומצא לאפוטרופוס הכללי עם נתינתו. היום ___ ___חתימת השופט * מחק את המיותר. אפוטרופסותצוויםמסמכיםטפסים משפטיים