טופס צו כינוס

להלן דוגמא של טופס צו כינוס: בבית המשפט המחוזי___________ ת.א. _______ ב צו כינוס בעניין החייב: שם משפחה שמענו: לאחר שעיינתי בבקשת (הנושה/החייב) המצורפים אליה/ולאחר ששמעתי את עמדות הצדדים*; אני מחליט: (א) לתת צו לכינוס נכסי החייב; (ב) למנות את הכונס הרשמי ככונס נכסי החייב; (ג) לאסור את יציאתו של החייב מן הארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדו. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי; על משטרת ישראל לעכב את יציאתו של החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה; (ד) המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום ____ בשעה ___ (ה) על החייב לבצע את הפעולות הבאות: להתייצב בפני הכונס הרשמי במשרדו, בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה. לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו החייב סך ____שקלים חדשים לחודש החל ביום להגיש לכונס הרשמי תוך שלושה/שבעה ימים* מהיום דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים, אלא אם הכונס הרשמי יפטור אותו מהגשת הדו"ח. להגיש לכונס הרשמי דו"ח חודשי על הכנסותיו ועל הוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכונס הרשמי, ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי. (ו) כמו כן אני מורה: ניתן היום במעמד חתימת השופט * המזכיר הראשי של בית המשפט ימציא לכונס הרשמי העתק מאושר מצו זה. * מחק את המיותר כינוס נכסיםצוויםצו כינוסמסמכיםטפסים משפטיים