טופס צו הבאה הוצאה לפועל

להלן דוגמא של טופס צו הבאה הוצאה לפועל: לשכת הוצאה לפועל ב____________ מס' תיק: ____________ מס' נומרטור: ____________ ##צו הבאה## ניתן בזה צו לעצור ולהביא לפני ראש ההוצאה לפועל את:____________ שם משפחה:____________ הצו ניתן בדיון מיום בפני ראש ההוצאה לפועל לבקשת הזוכה לאחר שהחייב הוזמן לבירור/חקירת יכולת בתאריך____________ צו זה יבוצע בידי משטרת ישראל, ומותר לבצעו בכל מקום ובכל עת. יש להביא את החייב בפני ראש ההוצאה לפועל הסמוך למקום מעצרו, או למקום החזקתו, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 24 שעות משעה שנעצר לפי צו זה. החייב ישוחרר אם יפקיד ערבון כספי בסך ש"ח, לשם הבטחת התייצבותו תוך 24 שעות בפני. תאריך ____________ שופט/ראש הוצאה לפועל ב____________ לחייב ששלם ערבון: עליך להתייצב תוך 24 שעות בפני ראש ההוצאה לפועל ב____________ חתימת החייב____________ לשימוש המשטרה (סמן ב-X במשבצת המתאימה): אל לשכת ההוצאה לפועל ב: 521 [] ערבון כספי בסך שולם בסניף הדאר מס' לזכות חשבון מס' לפי קבלה מס' מיום (עותק טופס ההפקדה מצורף). 522 [] החייב הובא בפני ראש ההוצאה לפועל בלשכת ביום . 527 [] צו הבאה בוטל ע"י לשכת ההוצל"פ ב בתאריך אסמכתא . 526 [] הצו לא בוצע מהטעם . חותמת המשטרה____________ שם השוטר____________ משטרת ישראל מרחב ____________ עותק מצו זה ימסר לחייב בידי השוטר. הוצאה לפועלצוויםצו הבאהמסמכיםטפסים משפטיים