טופס צו הבאה לבית דין לעבודה

להלן דוגמא של טופס צו הבאה לבית דין לעבודה בבית הדין האזורי ב ___ ___מס' התיק___ צו הבאה ___ ___ נ ג ד ___ אל: משטרת ישראל___ ניתן בזה צו לכפיית ההתייצבות של ___ שמענו הוא ___ בבית הדין הנ"ל, לפני כב' השופט/הרשם___ ביום___ בשעה___ הנ"ל ישוחרר בערבות עצמית של___ ש"ח ו/או בערבות___ של ___ו ___ בערבון כספי בסך ___ש"ח. תאריך___חתימת השופט/רשם ___ חותמת בית הדין לעבודהצוויםצו הבאהמסמכיםטפסים משפטיים