טופס עיקול על נכס מסוים שבידי צד שלישי

להלן דוגמא של טופס עיקול על נכס מסוים שבידי צד שלישי אם הצו מתייחס למזונות עיקול על נכס מסוים שבידי צד שלישי מדינת ישראל מס' התיק בתי המשפט מס' הדף____ לשכת ההוצאה לפועל ב אל: ____ המען: בהתאם לסעיף 45 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, ציווה רשם ההוצאה לפועל על עיקול נכסי החייב: שם המשפחה המען המלא הנכסים המעוקלים במקרה של עיקול משכורת (או כספים) יש לעקל בכל חודש את הסכום המותר לעיקול בהתאם להוראות החוק המפורטות בגב הטופס, עד לכיסוי החוב. משכורת עד לכיסוי החוב בסךלירות בכפוף להערות שבצדו השני של דף זה. כספים עד לכיסוי החוב בסךלירות. לזכותו של: שם המשפחה השם המלא של בא-כוח הזוכה לשימת לב מקבל הצו: 1.הנכסים האמורים מעוקלים מעת קבלת צו זה. א.אם המעוקל הוא כסף הנמצא בידך, עליך להעבירו ללשכה זו תוך 48 שעות מקבלת הצו. ב.אם המעוקל הוא משכורת, חוב, או דמי שכירות, עליך להעבירו ללשכה זו ביום בו חל תשלומו. ג.אם המעוקלים הם כספים שפרעונם לאחר זמן, עליך להודיע ללשכה זו תוך 10 ימים מקבלת צו זה, מה הם הסכומים וזמני פרעונם. 2.אם המעוקלים או חלקם אינם בידיך, עליך להגיש הודעה על כך ללשכה זו תוך 10 ימים מיום קבלת צו זה. אם המעוקלים או חלקם יגיעו לידיך תוך 15* ימים מיום קבלת צו זה, יחול העיקול מעת הגיעם לידיך ויהיה עליך להודיע על כך ללשכה זו תוך 10 ימים מיום הגיעם. *ציווה ראש ההוצל"פ על תקופה אחרת, יש למחוק ולציין התקופה. 3.הנך מוזהר בזה: אם לא תגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל הודעה כנדרש לעיל, או שהודעתך תהיה בלתי שלמה או בלתי נכונה, וכן אם תוציא מידך, שלא כדין, נכס מהנכסים המעוקלים, רשאי רשם ההוצאה לפועל לחייבך בתשלום החוב הפסוק ולהזמינך לחקירה בהתאם לסעיפים 46 ו-48 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967. אם מוטבעת בראש הטופס החותמת "מזונות", לא יחול כל פטור מהפטורים הנקובים בצדו השני של דף זה. חותמת הלשכה התאריך (גב הטופס) 1.הסכומים המפורטים להלן משכר עבודה חדשי/שכר עבודה יומי, הנותר אחרי ניכוי מס הכנסה אינם ניתנים לעיקול*: א.לגבי עובד במשכורת חדשית לירות לעובד3,570 לבן הזוג שפרנסתו על העובד440 לכל ילד משני ילדיו הראשונים שפרנסתו עליו210 נוספות 4.לכל ילד נוסף שפרנסתו עליו210 נוספות ובלבד שאם שכר העבודה החדשי עולה על 6230 לירות לא יעלה חלק השכר שאינו ניתן לעיקול על 75% מהשכר החדשי. לירות ב.לגבי עובד בשכר יומי לעובד142 לבן הזוג שפרנסתו על העובד17 נוספות לכל ילד שפרנסתו עליו8 נוספות מעיקול על כספים פטור בכל חודש סכום הזהה לאמור לעיל לגבי עובד במשכורת חדשית. עיקולעיקול צד ג'מסמכיםטפסים משפטיים