טופס הזמנה לחקירה - חוק ההוצאה לפועל

להלן דוגמא של טופס הזמנה לחקירה תיק מס' לשכת ההוצאה לפועל ב הזמנה לחקירה אל: שם המשפחה רשם ההוצאה לפועל החליט, לפי סמכויותיו עפ"י סעיף 67 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, לחקור במצבך הכלכלי על מנת לקבוע יכלתך לקיים את פסק הדין שניתן נגדך לטובת הזוכה: שם המשפחה הנך נדרש בזה להתייצב בלשכת ההוצאה לפועל ב ביום בשעה כדי להיחקר בהתאם להחלטה האמורה. אם לא תיענה להזמנה זו, ללא הצדק חוקי, יוצא נגדך צו מעצר לשם הבאתך לחקירה, ודינך - קנס עד 500 לירות או מאסר שלושה חדשים תמורתן. אין בהזמנה זו כדי למנוע מהזוכה לנקוט נגדך בכל האמצעים החוקיים לביצוע פסק הדין. תאריך מנהל לשכת ההוצאה לפועל הוצאה לפועלמסמכיםטפסים משפטיים