טופס הזמנה לדין תשלום תכוף

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין תשלום תכוף הזמנה בבקשה לתשלום תכוף בבית המשפט תיק ב אל: דע כי המבקש/ת הגיש(ה) נגדך בקשה לתשלום תכוף לפי סעיף 5א לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, כמפורט בבקשה המצורפת להזמנה זו, על נספחיה. אם יש בדעתך להתגונן, הנך מוזמן להגיש לבית משפט זה כתב תשובה לבקשה תוך 30 ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו, הכל כאמור בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (סדר דין בבקשה לתשלום תכוף), התשמ"ט-1989. תאריך חתימת פקיד בית משפט תשלום תכוףמסמכיםהזמנה לדיןטפסים משפטיים