טופס הודעת טען ביניים למבקש

להלן דוגמא של טופס הודעת טען ביניים למבקש בבית (ה)משפט ב- ____ תיק נגד אל____הטוענים:____ הודעת טען-ביניים למבקש הואיל והגשת בקשה האומרת שקיבלת מאת ____ומאת____ תביעות מתחרות בענין (פרט את נושאי התביעות) - דע כי נשלחה הזמנה לטוענים הנ"ל להתייצב בבית המשפט ____ב-____ביום____ בשעה____ כי באותו זמן יינתן פסק דין הקובע את הזכויות והתביעות של הטוענים הנ"ל ושלך. כל טוען נדרש להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו הזמנה, את הודעתו כדין, והעתק מההודעות יישלח לך. יום מסמכיםטען בינייםטפסים משפטיים