טופס הודעה על הרשעה בעבירה של עסקת סמים

להלן דוגמא של טופס הודעה על הרשעה בעבירה של עסקת סמים הודעה על הרשעה בעבירה של עסקת סמים (תקנה 3 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990) בבית המשפט ב תיק פלילי מס' אל: פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש 1. דע לך שביום בהתאם לאמור בסעיף 36א(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973, יצווה בית המשפט בגזר הדין על חילוט הרכוש המפורט להלן. 2. פרטי הרכוש שלגביו יינתן צו החילוט הפלילי: 3. אם ברצונך להשמיע טענות בקשר לרכוש העומד לחילוט, עליך להגיש לבית המשפט ולתובע תצהיר בו תפרט את טענותיך ולצרף לתצהיר כל המסמכים התומכים בטענותיך (נוסח רישום, מסמכים המעידים על דרך רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו, ועוד). 4. עליך להגיש את התצהיר על כל צירופיו עשרה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה לחילוט. 5. הדיון יתקיים בבית משפט זה בפני השופט בשעה 6. אם נבצר ממך להופיע בבית המשפט בתאריך האמור לעיל, עליך לפנות לבית המשפט בטופס "בקשה לשינוי מועד לדיון בחילוט רכוש בהליך פלילי" המצורף ולפי פרטיו. עליך להגיש את הבקשה האמורה לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע בהזמנה זו. עליך לנמק את הטעמים לבקשתך ולאמת בתצהיר את נכונות נימוקיך. 7. דע לך שאם לא תופיע לדיון בתאריך האמור, או בכל תאריך אחר שיקבע בית המשפט, רשאי בית המשפט להחליט על חילוט הרכוש בהעדרך. תאריך (חתימת מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי של בית המשפט) בקשה לשינוי מועד לדיון בחילוט רכוש של סוחר סמים אל: בית המשפט אני פרטי הזיהוי של המבקש הוזמנתי להופיע בבית משפט זה ביום כדי להשמיע את טענותי בקשר לרכוש. אני מבקש מבית משפט נכבד זה לקבוע מועד אחר לדיון האמור מפני שנבצר ממני להופיע בתאריך האמור בגלל מצורף בזה תצהיר בחתימתי. לאימות העובדות שבידיעתו של פרטי הזיהוי של מצהיר אחר) תאריך סמיםהרשעהמסמכיםמשפט פליליטפסים משפטיים