טופס הודעה על הפסקת עבודת שירות

להלן דוגמא של טופס הודעה על הפסקת עבודת שירות בבית המשפט ב תיק פלילי ערעור פלילי הודעה על הפסקת עבודת שירות אל: הממונה על עבודת שירות, שירות בתי הסוהר הריני להודיעך כי ביום (שם משפחה) (שם פרטי) (שם האב) (מס' תעודת זהות) (המען) בתיק שבנדון, והחליט להטיל עליו עונש מאסר; עונש אחר. (סמן בהתאם) כמו כן החליט בית המשפט כי הנידון יפסיק לשאת בעונש מאסר בעבודת שירות שהטיל עליו בית המשפט הודעה זו תהווה אסמכתה עבורך להפסקת עבודת השירות של הנידון. (תאריך) (חותמת בית המשפט) (מזכיר בית המשפט) *מחק את המיותר עבודות שירותמסמכיםמשפט פליליטפסים משפטיים