טופס הודעה על הפסקה מנהלית של עבודת שירות

להלן דוגמא של טופס הודעה על הפסקה מנהלית של עבודת שירות מדינת ישראל הממונה על עבודת השירות תיק פלילי ערעור פלילי ____/ תיק עובד שירות ___/___ הודעה על הפסקה מנהלית של עבודת שירות אל: נציב בתי הסוהר, בתוקף סמכותו לפי סעיף 51ט(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, החליט ביום בעקבות כך תיפסק עבודתך כעובד שירות החל ביום על החלטת נציב בתי הסוהר כאמור לעיל הנך רשאי להגיש עתירה לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971, לבית המשפט המחוזי ב אם תגיש עתירה - תימשך ההפסקה בעבודת השירות עד למחרת היום שבו תינתן החלטת בית המשפט, אלא אם כן יקבע בית המשפט מועד אחר. אם לא תגיש עתירה - עליך להתייצב בבית סוהר ____ ביום תאריך חותמת הממונה חתימה העתק: המעביד שירות בתי הסוהר - מחלקת האסיר. שירות התעסוקה - מדור התשלומים/שירות בתי הסוהר מחלקת הכספים*. * מחק את המיותר. עבודות שירותמסמכיםמשפט פליליטפסים משפטיים