טופס הודעה על דיבידנד

להלן דוגמא של טופס הודעה על דיבידנד בבית המשפט המחוזי ב הודעות על כוונה להכריז דיבידנד ראשון תיק מס' ת"א פ"ר שם החייב ת.ז. המען משלח יד שם הנאמן ומענו סוג הדיבידנד אחוז הדיבידנד תאריך הכונס הרשמי דיבידנדדיני חברותמסמכיםטפסים משפטיים