טופס הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות

להלן דוגמא של טופס הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות בית-המשפט המחוזי___ הודעה בדבר אישור פסק-בוררות המבקש ___נגד ___ המשיב אל ___המשיב. דע כי המבקש הגיש לבית-משפט זה עותק של פסק-בוררות, שהעתק ממנו מצורף כאן, על מנת שבית-המשפט יאשר את הפסק בהתאם לסעיף 23 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968. אם לא הגשת בקשה לביטול הפסק על סמך אחת העילות האמורות בסעיף 24 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, וזאת תוך חמישה עשר ימים מיום המצאת הודעה זו לידיך או תוך המועד האמור בסעיף 27 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, הכל לפי התאריך המוקדם יותר, יהא בית-המשפט רשאי לאשר את הפסק בלי לשמוע אותך. תאריך חתימה תשומת-לבך מופנית להוראות הבאות: בוררותמסמכיםיישוב סכסוכיםטפסים משפטיים