טופס הודעה לצד שלישי

להלן דוגמא של טופס הודעה לצד שלישי הודעה לצד שלישי בבית (ה)משפט ב- ____ ____תיק נגד אל התובע/המבקש ____הגיש נגדי תובענה בדבר (פרש מהות התובענה) ועותקי כתבי הטענות מצורפים בזה. אני טוען שהנני זכאי כלפיך לסעד (פרש את הסעד)____ עקב תובענה זו על סמך נימוקים אלה: (פרש את העובדות והנימוקים)____. אני תובע ממך ____וכן תשלום הוצאות המשפט שאני עשוי להתחייב בהן כלפי התובע/המבקש והוצאות הליכי צד שלישי אלה. אם יש ברצונך לחלוק על תביעתי או על תובענת התובע/המבקש נגדי, עליך להגיש כתב הגנה תוך ____ ימים מיום המצאת הודעה זו. אם לא תעשה כן, יראו אותך כמודה בתובענות אלה. יום חתימה מסמכיםהודעה לצד שלישיטפסים משפטיים