טופס הודעה לנאשם או לסנגור בקשר לסם

להלן דוגמא של טופס הודעה לנאשם או לסנגור בקשר לסם בבית משפט ב ת.פ. מס' מדינת ישראל נגד הודעה לנאשם או לסניגור בקשר לסם שמבקשים לחלט/להשמיד * (לפי סעיף 36(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973) אל: פרטי הזיהוי של הנאשם/הסניגור* דע לך שבכוונתנו להגיש בקשה לבית משפט זה בדבר קבלת צו לחילוט/להשמדת* סם כמפורט בתעודה המצורפת בזה. הנך רשאי, תוך חמישה עשר ימים מיום מסירת הודעה זו, לפנות אלי בבקשה שתיעשה בשם או לגביו פעולה שלדעתך נדרשת כדי לסתור את ראיות התביעה לענינך/לענין מרשך*. מצורפים להודעה זו: (א) צילום הסם; (ב) חוות דעת מומחה לגבי הסם שמבקשים לחלט/להשמיד*; (ג) תעודה לזיהוי הסם שמבקשים לחלט/להשמיד *. תאריך חתימת התובע * מחק את המיותר. סניגורמסמכיםמשפט פליליעורך דיןטפסים משפטיים