טופס דרישה להגיש כתב הגנה

להלן דוגמא של טופס דרישה להגיש כתב הגנה בבית הדין האזורי ב ___ ___מס' התיק___ דרישה להגיש כתב הגנה והזמנה לדיון ___ ___ נ ג ד ___ אל הואיל ו ___ הגיש לבית הדין האזורי ב___ תובענה נגדך, כמפורט בתובענה המצורפת בזה, הינך נדרש על פי החלטת בית הדין, להגיש כתב הגנה, תוך ___ ימים מיום שהומצאה לך דרישה זו, והינך מוזמן להתייצב לדיון מוקדם/להוכחות ביום___ בשעה___ אם לא תגיש כתב הגנה כאמור, או אם לא תתייצב לדיון ביום ובשעה כאמור, תהא לתובע הזכות לקבל פסק-דין שלא בפניך, ויהא בית הדין רשאי ליתן פסק-דין נגדך על יסוד כתב התביעה בלבד. תאריך___חתימת מזכיר בית הדין ___ חותמת * מצ"ב טופס 8/7/6* ככתב הגנה בתביעה לתשלום שכר עבודה/פיצויי פיטורים/קצבה* * מחק את המיותר. מסמכיםכתב הגנהטפסים משפטיים