טופס בקשת רישיון רפואה וטרינרית

להלן דוגמא של טופס בקשת רישיון רפואה וטרינרית בקשה לרשיון / היתר זמני* לעסוק ברפואה וטרינרית אל: מנהל השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות שם המבקש: בעברית משפחה בלועזית משפחה מס' ת"ז למקרה שהמבקש אינו תושב ישראל: דרכון (ארץ נתינתו) מענו: עיר/ישוב אני מבקש בזה רשיון / היתר זמני* לעסוק ברפואה וטרינרית בהתאם לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991. תאריך מצורפים: העתק/צילום* מאומת של תעודת גמר העתק/צילום* מאומת של אישור בדבר עמידה בבחינות תעודת אזרחות/תעודת משרד הפנים על מעמדי בישראל* הסכמה למסירת מידע מן המרשם הפלילי * מחק את המיותר. וטרינריהמסמכיםרפואהטפסים משפטיים