טופס בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול

להלן דוגמא של טופס בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 ובענין: הנכסים העזובים בעזבונו של המנוח: ____(להלן - המוריש) (השם המלא ושם האב) (מס' ת"ז) בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול היות שהמוריש נפטר והותיר אחריו עזבון ובו נכס או נכסים מסוג____ המצויים בתחום שיפוטו של בית משפט זה, כמסומן בספר הנכסים השמור במשרדו של האפוטרופוס הכללי במספר הבקורת ____; והיות שהאפוטרופוס הכללי מצא בחקירה שערך כי מתקיימת בנכסים האמורים הגדרת "נכס עזוב" לפי סעיף 1 לחוק, וכי יש מקום שהוא ינהל אותם; והיות שיתכן כי קיימים באותו עזבון נכסים נוספים שההגדרה האמורה מתקיימת בהם אך הם טרם נתגלו למבקש; לכן מבקש האפוטרופוס הכללי כי בית המשפט יצווה עליו לנהל את כלל הנכסים העזובים בעזבונו של המוריש, ובכלל זה אלה שטרם נתגלו כאמור, ככל שישנם כאלה, בהתאם לסמכותו של בית המשפט על פי סעיף 6(א) לחוק. הודעה על כוונתו של האפוטרופוס הכללי להגיש בקשה זו פורסמה ב__ ולא הוגשה לו התנגדות לה. (המקום) אפוטרופסותצוויםהאפוטרופוס הכללימסמכיםטפסים משפטיים