טופס בקשת בגיר לקבל אישור משטרה

להלן דוגמא של טופס בקשת בגיר לקבל אישור משטרה בקשת בגיר לקבל אישור משטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק) 1. אני הח"מ שם פרטי תאריך לידה מבקש כי יינתן לי אישור משטרה לכך שאין מניעה לפי החוק להעסקתי במוסד המצוין בטופס 2 המצורף. 2. אני מייפה את כוחו של שם פרטי להגיש בקשה זו בשמי. מצ"ב: תעודת מוסד - טופס 2. צילום תעודת זהות של הבגיר*. תאריך * אם מגיש הבקשה איננו הבגיר. מסמכיםמשטרהטפסים משפטיים