טופס בקשה לקבלת אישור של בעל תפקיד

להלן דוגמא של טופס בקשה לקבלת אישור של בעל תפקיד לכבוד ועדת אישורים בקשה לקבלת אישור של בעל תפקיד 1.פרטים אישיים: שם פרטי שם האב 2.כתובת מגורים: הישוב טל' בבית 3.מקום עבודה: העיסוק העיקרי שם מקום העבודה 3א.כתובת העסק/מקום העבודה: הישוב טלפון בעסק/במקום העבודה 4.שירות בצבא: מס' אישי אם לא שירתת מה הסיבהתאריך שירות מילואים אחרון 5.פרטים על עבר פלילי: לא הוגש נגדי כתב אישום בעבר. הוגש/ו נגדי כתב/י אישום כדלהלן: נפתחה נגדי חקירה פלילית במשטרה/במסגרת רשויות המס (מכס, מע"מ, מס-הכנסה) כלהלן: מס'תיק בבימ"ש האשמה שלום/מחוזי מועד שמיעה/ (פרטי האירוע) תאריך הגשה בתחנת משטרהחקירה פסקדין 6.פרטים על תיקים בהוצאה לפועל: לא נפתחו נגדי הליכי הוצאה לפועל. נפתחו/קיימים נגדי תיקים בהוצאה לפועל כלהלן: בלשכת הוצאה לפועל הסיבה לפתיחת התיק* יתרתפרטי הזוכה/ תיק מס' *פסק-דין, שטר, משכון, המחאה, מזונות. 7.פרטים על הגבלות חשבון לפי חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 לא הוטלו עלי הגבלות חשבון בכל בנק שהוא. הוטלו עלי הגבלות חשבון כלהלן: בבנק מס' חשבון בתאריךהסיבההערות 8.פרטים על הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 לא ניתן נגדי בעבר צו הגנה לפי החוק הנ"ל. ניתן נגדי צו הגנה כלהלן: בבית משפט מס' תיק בתאריךפירוט הצוהערות 9.עיסוקים נוספים:כןלא אני בעל/ת רשיון לארגון שירותי שמירה או תאגיד חוקרים כןלא אני עובד/ת מועסק/ת במשרד חקירותכןלא אני עובד/ת מועסק/ת בארגון/משרד לשירותי שמירה או בתאגיד חוקריםכןלא 10.אני עוסק/ת בגביית חובות במישרין או בעקיפין כןלא 11.אם יש לך או למי בבני משפחתך קשר לגביית חובות - פרט/י: 12.עיסוקים אחרים - פרט/י: 13.אני מסכים/ה כי הועדה תקבל אודותי מידע, לפי דרישה, מהמרשם הפלילי במשטרת ישראל, בין בכתב ובין בכל דרך אחרת. תצהיר לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, אני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הבקשה נכונים ומדוייקים. תאריך אני מאשר/ת בזה כי ביום הופיע/ה בפני עו"ד במשרדי בכתובת חתימת עורך הדין וחותמת הנחיות למילוי הבקשה: הבקשה תוגש ב-2 עותקים לפי הכתובת: ועדת האישורים, הנהלת בתי המשפט, רח' יפו 19, ירושלים, מיקוד 91003. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: עותק/צילום תעודת שחרור. תולדות חיים (בקצרה). שלוש תמונות פספורט. מסמכיםטפסים משפטיים