טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס

להלן דוגמא של טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס בבית משפט השלום/בית משפט לענינים מקומיים/בית הדין האזורי לעבודה* ב תיק מינהלי נגד בקשה להטיל מאסר במקום קנס שלא שולם 1. על המשיב שם משפחה שם פרטי שם האב מס' הזיהוי והתעודה ממנה נרשם שמענו: הרחוב מס' הבית הישוב המיקוד הוטל ביום שסכומו המעודכן ליום בשל (מהות העבירה) שהיא עבירה על (החיקוק והסעיף) שנקבעה כעבירה מינהלית בתקנות (התקנות לפיהן נקבעו עבירות על החיקוק כעבירות מינהליות) מצ"ב העתק המסמך שעל פיו הוטל הקנס המינהלי וכן (מסמך אחר הבא לתמוך בבקשה) 2. המשיב לא שילם את הקנס/ות* במועדו/ם* ובמועד שנקבע לכך לא הודיע כי ברצונו להישפט על העבירה/לא השיב כלל על הודעת הקנס*. 3. עברו ששה חדשים מיום הטלת הקנס/ות*. 4. לפיכך מתבקש בית המשפט/בית הדין* לצוות כי יוטל על המשיב, במקום כל קנס שלא שולם, מאסר לפי האמור בסעיף 19 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985. 5. הערות חתימת המבקש * מחק את המיותר הערה: מוגשת הבקשה בשל מספר עבירות מינהליות, יפורטו כאן פרטי כל אחת מהן. קנסמאסרמסמכיםטפסים משפטיים