טופס בקשה להזמנת עד לבוררות

להלן דוגמא של טופס בקשה להזמנת עד לבוררות בקשה להזמנת עד לבוררות בבית-המשפט המחוזי___ בענין הבוררות שבין___ בית-המשפט מתבקש לצוות על הזמנת העדים המנויים להלן לפני הבורר ___ליום ___בשעה ___במקום___ ולכל ישיבה נדחית. ואלה העדים: 1. תאריך חתימה בוררותהזמנת עדיםמסמכיםיישוב סכסוכיםטפסים משפטיים