טופס ביטול עיקול צד ג

להלן דוגמא של טופס ביטול עיקול צד ג הודעה על ביטול עיקול נכס בידי צד שלישי תאריך:___ הודעה על ביטול עיקול נכס בידי צד שלישי על פי עיקול מיום___ מאת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בהנהלת בתי המשפט. בהתאם לסעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1996, וסעיף 7 לפקודת המסים (גביה), ציווה מנהל המרכז על ביטול עיקול נכסי החייב כלהלן: מס' התיק מס' מזהה:___ שם החייב:___ כתובת החייב:___ לטובת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בהנהלת בתי המשפט. סוגי הנכסים המעוקלים: כספים/זכויות/נכסים סכום העיקול:___ עיקולעיקול צד ג'מסמכיםטפסים משפטיים