טופס ביטוח צד ג

להלן דוגמא של טופס ביטוח צד ג תעודת-ביטוח תעודה מס' ____פוליסה מס'____ 1. מספר הרישוי של הרכב ____ מספר השלדה 2. שם בעל הפוליסה ____ 3. מועד תחילת הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק* אך לא לפני ____ 4. תאריך פקיעת הביטוח ____ 5. בני-אדם או סוגי בני-אדם הזכאים לנהוג ____ 6. הגבלות שימוש** ____ אני מאשר/אנו מאשרים/בזה כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות הפקודה. שעת ההוצאה ____ יום ההוצאה ____ * לענין טופס זה, "חותמת בנק" - לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם בנק ושהמפקח על הביטוח, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות הפקודה. ** אין לכלול בפיסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה. חותמת הבנק____ חתימה ושם מלא של המבטח ____ (או של אחד המבטחים כאשר ____ הפוליסה מוצאת בידי יותר ____ ממבטח אחד) ביטוח צד ג'מסמכיםטפסים משפטיים