ביטול עסקת קניית רכב | עו"ד רונן פרידמן

מה התנאים לביטול קניית רכב ? מה צריך להוכיח על מנת לבטל עסקת רכב ולקבל בחזרה את הכסף ששולם ?

הטוען לביטול עסקת קניית רכב ולהשבת הכספים ששילם עבורו, נדרש להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין הטעות ובין החלטתו לקנות את הרכב, גם אם מדובר בטעות שהיא תוצאה של הטעיה (לפי סעיף 15 לחוק החוזים), וגם אם מדובר בטעות "רגילה" (סעיף 14(א) לחוק החוזים), דרישת הקשר הסיבתי היא לאותו חוזה לרכישת רכב (ע"א 1581/92 ולנטין נ' ולנטין, פ"ד מט(3) 441, 451). איך מבטלים עסקת רכישת רכב ?

לצורך הוכחת הקשר הסיבתי הנדרש לביטול עסקת קניית רכב, די בכך שהקונה התקשר בחוזה המסוים עקב הטעות. לפיכך, דרישת הקשר הסיבתי באה על סיפוקה, גם אם מוכח שהקונה היה רוכש את הרכב חרף ידיעתו אודות הדבר שלגביו טעה או הוטעה, אולם הוא היה מוכן לעשות כן בתנאים מסחריים אחרים, טובים יותר עבורו, בהשוואה לתנאי החוזה המקורי. די בכך שהטעות השפיעה על מתכונת ההתקשרות או על תנאיה, ואין הכרח שהיא תשפיע דווקא על עצם ההחלטה להתקשר בחוזה לרכישת רכב (ד’ פרידמן ונ’ כהן חוזים (תשנ”ג, כרך ב’) 757-758 וכן בעמ' 758 בה"ש 418 ובעמ' 859 בה"ש 362; ע"א 119/81 שפילבנד נ' גסטהלטר, פ"ד לו(2) 99, 108).

 

ביטול קניית רכב עקב אי התאמה

לקונה עומדת הזכות לבטל את עסקת הרכישה מחמת אי התאמה כמשמעותה בסעיף 11 לחוק המכר, תשכ"ח-1968: "המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר - (3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; (4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה. בהמשך, קובע סעיף 16 לחוק המכר: "היתה אי-ההתאמה נובעת מעובדות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליהן בעת גמירת החוזה ולא גילה אותן לקונה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיפים 14 ו-15 או בכל הסכם, ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה". סעיף 14 לחוק המכר קובע את חובתו של הקונה לבדוק את הממכר לאחר מסירתו לידיו ולהודיע למוכר על אי ההתאמה מיד כשהתגלתה. סעיף 15 לחוק קובע הסדר ספציפי לעניין אי התאמה נסתרת, כדלקמן: "15. לא הייתה אי ההתאמה ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיף 14, ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מייד לאחר שגילה אותה, אולם במכירת נכס נד אין הקונה זכאי לחזור בו מן החוזה אם נתן הודעה כאמור לאחר שעברו שנתיים ממסירת המכר ואין הוא זכאי לתרופות בשל הפרת חוזה אם נתן את ההודעה לאחר שעברו ארבע שנים ממסירת המכר".

 

ביטול עסקה רכב - מה אומרת הפסיקה ?

בע"א (מחוזי י-ם) 5798/04 הנ"ל נעתר בית המשפט לביטול הסכם לרכישת רכב עקב הטעיה, ומאחר והרוכש מכר את הרכב וביקש להפחית מההשבה את התמורה שקיבל מצא מקום לדון בדמי השימוש למרות שהצדדים לא טענו בפירוט לעניין זה. נקבע כי השבת דמי השימוש מבטאת טובת הנאה שהפיק הקונה מהחוזה וככזו יש להשיבה, גם אם המוכר סירב לבטל את ההסכם ולהשיב את הממכר. בע"א (מחוזי מרכז) 3939-08-07 ויסמן נ' בן דוד, 11.2.08 נדון מקרה בו הרוכש, למרות זיוף המונה, תבע רק את נזקיו והנתבע טען כי מוכן לבטל את העסקה. טענתו כי באי הביטול הפר התובע את חובת הקטנת הנזק נדחתה.

 

הזכות להחזר כספי בעקבות ביטול עסקה של קניית רכב

ככלל בהתאם לסעיף 21 לחוק החוזים עם ביטול החוזה קמה חובה הדדית להשבה אשר מטרתה מניעת התעשרות שלא כדין של צד אחד לחוזה מכירת הרכב. עמד על השיקולים השונים בהשבה כב' השופט א' רובינשטיין, פסקאות ל"ב - מ"ה לפסק דינו, ע"א 1156/10 האס נ' חברת הבונים קרית משה בע"מ, 18.11.12. לבית המשפט סמכות לפטור צד שחייב בהשבה באופן מלא או חלקי וזאת תוך מתן משקל לשיקולי צדק ולאשם הצדדים. עם זאת הפטור מהשבה הוא החריג כאשר מאזן האשמה והנזק בין הצדדים מחייב זאת.

 

5 דברים נוספים שחשוב לדעת על ביטול עסקת קניית רכב

##(1)## בקניית רכב חדש מיבואן אפשר לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שהרכב לא נרשם על שם הקונה במשרד הרישוי. ##(2)## חשוב להבין היטב את כל הסעיפים של החוזה בטרם חתימה על חוזה לרכישת רכב. ##(3)## בית המשפט מוסמך לפסוק פיצויים כספיים במקום ביטול עסקה. ##(4)## הסתרת פרטים מהותיים מצד מוכר הרכב עלולה להוות עילה לביטול העסקה. ##(5)## מומלץ לקבל ייעוץ מעורך דין לתביעות רכב בטרם נקיטת צעדים ראשוניים לצורך ביטול העסקה. רכבביטול עסקה (רכב)קניית רכב