הגדרת "שומר שכר" בחוק השומרים

פסק דין : הגדרת "שומר" בסעיף 1(א) לחוק השומרים הקובע: "שמירת נכס היא החזקתו כדין שלא מכח בעלות". בית המשפט פסק כי התגבשות יסודותיה של השמירה אינה תלויה בעריכת הסכם או בכריתת חוזה בין הבעלים לבין השומר ודי לענין זה שפלוני מוצא עצמו מחזיק כדין בנכס, לא לו, על מנת שתיווצר החובה לנהוג מנהג שומרים - ע"א 130/80 ביטון נ' חלמיש חברה עירונית לשיקום. חוק השומרים מאבחן בין מספר סוגי שומרים: שומר חינם, שומר שכר, שהשמירה עיקרית למטרת החזקתו בנכס, שומר שכר, שהשמירה טפלה למטרת החזקתו בנכס ושואל. במקרה דנן, לא קיבל הנתבע את הרכב לצורך שמירתו, ולכן אינו שומר שכר, שהשמירה עיקרית למטרת החזקתו בנכס, גם אין הוא שומר חינם, שכן בעת נסיעתו היתה לו טובת הנאה לעצמו. סעיף 1(ד) לחוק השומרים קובע כי : "השומר נכס כדי להשתמש בו או להינות ממנו בלי ליתן תמורה, הוא שואל", ובמקרה זה אין צורך בדיון בשאלה אם התרשל אם לאו (סע' 2(ג) לחוק השומרים), ויתכן והוא נופל בגדר שומר שכר שהשמירה טפלה למטרת החזקתו בנכס. סעיף 2(ב) לחוק השומרים קובע כי שומר שכר אחראי לאובדן הנכס או לנזקו זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן אך כשהמטרה לשמור על הנכס היתה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו, פטור השומר אם אובדן הנכס או נזקו נגרמו שלא ברשלנותו. כלומר שומר שכר, שהשמירה טפלה למטרת החזקתו בנכס יהיה חייב רק אם התרשל אך נטל ההוכחה מועבר אליו להוכיח שלא התרשל. כך נקבע בע"א 341/80 עלי נ' ששון ואח' פ"ד לו(3) 281: שומר בשכר בעל האחריות המופחתת כאמור בסעיף ב (סיפא) חייב להוכיח שלא התרשל כי בעבורו חוסר הרשלנות מהווה פטור מאחריות לפי לשון החוק, הווה אומר, לגביו זוהי עילת הגנה ועליו להוכיחה. חשוב לציין כי חוק השומרים אינו מגדיר את גבולות הרשלנות ולכן יש להעזר בהגדרת הרשלנות שבסעיף 35 לפקודת הנזיקין ולכן בדיקת הרשלנות הן לגבי חוק השומרים והן לגבי פקודת הנזיקין תהיה זהה. הגדרות משפטיותשומריםשומר שכראחריות שומרים