צו ביניים / צו מניעה בעתירה מנהלית

איך מגישים בקשה לצו ביניים בעתירה מנהלית ? בקשה למתן צו ביניים תוגש בנפרד מן העתירה המנהלית. במועד הגשת העתירה או לאחר מכן; בבקשה יפורטו העובדות והנימוקים התומכים בה, ויכול שתפנה לעובדות ולנימוקים שבעתירה העובדות בכתב הבקשה יאומתו בתצהיר. בית המשפט לעניינים מנהליים רשאי לדחות את הבקשה לצו ביניים בעתירה מנהלית על הסף. אם ראה בית המשפט לעניינים מנהליים מקום לברר את הבקשה, רשאי הוא להורות למשיב להגיש תגובה במועד שקבע, וכן רשאי הוא לקבוע מועד לדיון בבקשה במעמד הצדדים. בית המשפט רשאי להחליט בבקשה על יסוד כתב הבקשה והתגובה בלבד, או על יסוד הדיון במעמד הצדדים. אם ראה בית המשפט כי השהיית ההחלטה בבקשה עלולה לגרום נזק שאין לו תקנה או נזק חמור, רשאי הוא ליתן צו ארעי על יסוד הבקשה בלבד (להלן - צו ארעי); ומשנתן צו ארעי, יקבע בו מועד למתן תגובה על ידי המשיב או לדיון במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום עשרה ימים ממועד מתן הצו. בית המשפט רשאי להתנות מתן צו ארעי או צו ביניים בערובה או בתנאי אחר שיקבע, לפיצוי נזק שייגרם למשיב מהוצאת הצו, או לכל צורך שיראה בית המשפט לנכון, בנסיבות הענין. צו ארעי או צו ביניים שניתן שלא במעמד המשיב יהיה בתוקף עם המצאתו למשיב שאליו הוא מכוון, בצירוף עותק העתירה, אם טרם נמסרה לו. בהתאם לתקנה 9 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א- 2000: בקשה למתן צו ביניים תוגש בנפרד מן העתירה, במועד הגשת העתירה או לאחר מכן, ותובא לעיון בית המשפט בהקדם האפשרי; בבקשה יפורטו העובדות והנימוקים התומכים בה, ויכול שתפנה לעובדות ולנימוקים שבעתירה (להלן – כתב הבקשה); העובדות בכתב הבקשה יאומתו בתצהיר כאמור בתקנה 5(ג)". בבואו של בית המשפט ליתן צו ביניים עליו לשקול שני שיקולים עיקריים: הראשון, סיכויי העתירה; השני,; מאזן הנוחות - הנזק שייגרם למבקש אם לא תתקבל בקשתו לעומת הנזק שייגרם למשיבים ככל שתתקבל הבקשה. ראה: בר"מ 5707/12 דגמי נ' עיריית פתח תקווה (15/08/12); בר"מ 5338/10 מנרב הנדסה לבניין בע"מ נ' החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ (09/08/10). מלבד שני השיקולים לעיל יובאו גם בחשבון שיקולי יושר, שמהווים טיעון סף לעצם הדיון בבקשה. בהקשר זה, נדרש המבקש להראות כי פנייתו לקבלת סעד מבית המשפט לענייניים מנהליים נעשתה בניקיון כפיים. ראה: עת"מ (ת"א) 10101-08-12 מדיטקס בע"מ נ' מכבי שירותי בריאות אגודה עותמנית (30/01/13). צו בינייםצוויםעתירה מנהליתצו מניעה