צו למניעת פעולות

מטרת צו למניעת פעולות חוק התכנון והבנייה, ובפרט סעיפים 239 ו- 246 לחוק זה, מעמיד לרשות רשויות התכנון כלים מגוונים לאכיפת דיני התכנון והבניה, במטרה להילחם בבניה הבלתי חוקית. החוק מעדיף את האינטרס הציבורי בדבר הפסקת פעולות, שנעשות בניגוד לדיני התכנון והבניה, על פני האינטרס האישי הצר של הפרט. מטרת צו הפסקה שיפוטי הינה הקפאת המצב הקיים. מטרת צו להפסקת השימוש במקרקעין הינה הפסקת הפרה מתמשכת של הוראות חוק התכנון והבנייה, מוקדם ככל שניתן. בבסיס סמכותו של בית המשפט ליתן צו הפסקה שיפוטי - "... עומדת תכלית מניעתית הנוגעת להקפאת הבנייה ולמניעת מצב שבו יקשה להחזיר את הגלגל אחורנית". (רע"פ 47/07 תימור מור נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה, גבעת אלונים מיום 14.6.07). צו מניעת פעולותצוויםצו מניעה