הגדרת "קרקע ציבורית"

הגדרת "קרקע ציבורית" "קרקע שהיא בבעלותם של המדינה, רשות הפיתוח, הקרן הקיימת לישראל, רשות מקומית או תאגיד שהוקם על פי חוק ושהחזקה בה היא בידי אחד מהם וכן דרך". על מנת שמקרקעין ייחשבו כקרקע ציבורית עליהם להיות בבעלות המדינה, רשות הפיתוח, הקרן הקיימת לישראל, רשות מקומית או תאגיד שהוקם על פי חוק. כך גם צריכה להיות החזקה במקרקעין אלו בידי אחד מהגופים הנ"ל. המדובר בשני תנאים מצטברים, כפי שעולה מלשון החוק. ההגדרה של המונח "מקרקעין פרטיים" בסעיף 17א הנ"ל הינה הגדרה שיורית, ולפיה מקרקעין פרטיים הם "מקרקעין שאינם קרקע ציבורית". כל שטח מקרקעין, שאין מתקיימים לגביו שני התנאים המצטברים, הקבועים בהגדרת "קרקע ציבורית", הוא בגדר "מקרקעין פרטיים". זאת כל עוד אין מדובר ב"דרך".הגדרות משפטיות