הגדרת "אלמנת פנסיונר" בתקנון האחיד של מבטחים

התקנון האחיד של מבטחים קובע לעניין "אלמנת פנסיונר" כדלקמן: "אלמנת פנסיונר - בת זוגו של פנסיונר ביום בו נפטר, ובלבד שהתקיימו בה אחד משני אלה- היתה לבת זוגו של הפנסיונר לאחר חודש הזכאות הראשון לקצבת זיקנה וגרה עימו במשך לפחות שנה אחד רצופה עד ליום בו נפטר; היתה לבת זוגו של הפנסיונר לאחר חודש הזכאות הראשון לקצבת זיקנה וגרה עימו במשך לפחות שנתיים רצופות עד ליום בו נפטר ובלבד שביום בו נפטר הגיעה בת הזוג לגיל קצבת זקנה לעניין תקופת המגורים תובא בחשבון גם תקופה שבשלה חויב הפנסיונר בתשלום מזונותיה של בת הזוג לפי פסק דין של ערכאה שיפוטית מוסמכת". "בת זוג" הוגדרה כדלקמן: "בת זוג - אחת משתי אלה: (1) אשתו של מבוטח או פנסיונר; (2) מי שהוכרה כידועה בציבור כאשתו של מבוטח או פנסיונר בהחלטה של ערכאה שיפוטית מוסמכת לכך".הגדרות משפטיותמבטחים (פנסיה)אלמנות / אלמניםתקנון אחידפנסיונריםמסמכיםפנסיה