הגדרת "נכה כללי" לצורך קצבת נכות כללית

נכה כללי מוגדר כמבוטח שאיבד את יכולתו להשתכר ולפרנס עצמו ואת משפחתו, בהתאם למבחנים שנקבעו בחוק. קצבת נכות כללית חודשית מקנה לנכה תחליף של פרנסה מינימלית, שהנכה היה משתכר, לו יכול היה לעבוד. לשם קביעת שיעור צמצום ההשתכרות של מבוטח, תובא בחשבון הכנסתו. קצבת נכות כללית נחשבת לנמוכה ביחס לקצבת נפגעי עבודה : קצבת נכות כללית הינה קצבה נמוכה יותר מקצבה לנפגעי עבודה בדרך כלל, במקרה שנפגע עבודה עומד גם בקריטריונים לקצבת נכות כללית, הוא יכול לבחור בין שתי הקצבאות ולקבל את הגבוהה מהן, כמו כן אחוזי הנכות, הנקבעים לפי תקנות הביטוח הלאומי, הנדרשים על מנת להיות זכאי לתגמולים בענף נכות כללית הינם גבוהים בהרבה מענף נפגעי עבודה. נכותהגדרות משפטיותנכות כלליתקצבת נכות