מה זה קג''מ ?

מה זה קג"מ ? קג"מ הינה חברה בע"מ בניהול מיוחד, המנהלת תכנית פנסיה מקיפה במסגרת קרן הפנסיה לעמיתים ותיקים, מכוח תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) התשכ"ד - 1964 וחוק הפיקוח של שירותים פיננסים (קופת גמל), התשס"ה - 2005. על פי תקנה 41 כו (ב) לתקנות מס הכנסה - "קופת גמל לקצבה לא תקנה לעמיתה זכויות מעבר לקבוע בתקנונה אם שולם בעבורן". על פי הפסיקה, תקנון הקרן הוא חוזה רב צדדי ששותפים לו העמית, הקרן, כלל העמיתים והמדינה, והוא בלבד קובע את מערכת הזכויות והחובות שבין קרן הפנסיה לעמיתיה. המאפיין את קופת הפנסיה הוא השוויוניות, ההדדיות והמטרה הסוציאלית-חברתית, בכפוף למגבלות שנקבעו בתקנון הקרן (ע"ע 629/97 אליאב ואח' - קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ, פד"ע לו 721; בג"צ 6460/02 אליאב - בית הדין הארצי לעבודה, (8.2.06); ע"ע 600013/96 ליבוביץ - קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ (9.6.02)). תקנון הקרן ניתן לשינוי מעת לעת בהתאם לצרכיה המשתנים, כאשר זכויותיו של כל עמית לפנסיה מתגבשות בהתאם לתקנון הקרן במועד פרישתו (דב"ע שן/3-60 עמיקם ברקן - קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות, פד"ע כב 258 (1990); בג"צ 7691/95 שגיא נ. ממשלת ישראל, פד"ע נב(5) 577 (1998)). קג"מ פועלת בהתאם לתקנון קרן הפנסיה, כפי שהתקין המפקח מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א - 1981 כפי שיהיה בתוקף מעת לעת (להלן: "התקנון"), וזאת לגבי אירועים מזכים החל מיום 1.10.03. עד לאותו מועד עמדו בתוקפן תקנות קרן הפנסיה כפי שהיו בתוקף מעת לעת. שאלות משפטיותהסתדרות העובדים