טופס תעודת מקצוע לפי חוק החניכות

להלן דוגמא של טופס תעודת מקצוע לפי חוק החניכות מדינת ישראל משרד העבודה והרווחה תעודת מקצוע לפי חוק החניכות, התשי"ג-1953 אנו מאשרים בזה, כי השם בן/בת שם האב תאריך הלידה סיים(ה) את תקופת החניכות כחוק ועמד(ה) בהצלחה בבחינה הסופית במקצוע לאחר שרכש(ה) את הידיעות הדרושות ע"י עבודה מעשית ולימודים בשיעורי מקצוע מאושרים, בהתאם לסעיף 21 לחוק החניכות, התשי"ג-1953. לראיה באנו על החתום ירושלים, ביום הממונה המחוזי על החניכות חניכותמסמכיםטפסים משפטיים