טופס תעודת חניכות

להלן דוגמא של טופס תעודת חניכות משרד העבודה והרווחה המחלקה להכשרה ולפיתוח כוח אדם תעודה (בחינת ביניים) אנו מאשרים בזה כי החניך תעודה זו היא העתק נאמן מהרשום בפרוטוקול של ועדת הבחינות מס' ____. מיום יושב ראש ועדת הבחינות חניכותמסמכיםטפסים משפטיים