טופס תעודת גמר מהנדס

להלן דוגמא של טופס תעודת גמר מהנדס תעודת גמר מס' תיק מס' גוש מגרש היתר מס' מיום רשות הרישוי בתוקף סמכותי לפי תקנה 19 לתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006, אני מאשר בזה, על יסוד הדיווחים וההצהרות שהוגשו כנדרש לפי התקנות האמורות, שהמיתקן/התוספת למיתקן/השינוי במיתקן הנמצא בתחום הרשות המקומית שכונה מס' אלה התנאים של ההיתר שקיומם נדחה: מהות התנאי מועד אחרון לקיום התנאי מועד החלטת יושב ראש הוועדה המקומית והמהנדס על הדחיה חתימת המהנדס עותק החישובים הסטטיים שמור ב מס' רישום עותק מתכנית הקונסטרוקציה שמור אצל מתכנן המיתקן מענו הנדסה / מהנדסמסמכיםטפסים משפטיים