טופס תעודת בריאות לעופות המיועדים לשחיטה

להלן דוגמא של טופס תעודת בריאות לעופות המיועדים לשחיטה תעודת בריאות לעופות המיועדים לשחיטה מס' /………/…/…/…/…/…/…/…/……/………………./ (מס' שוטף) אני מאשר בזאת כי בתאריך שם המשק המגדל סוג העופות: תרנגולות / הודו / עופות מים* סוג השלוחה: פיטום / רביה קלה / רביה כבדה / רביה הודים / הטלה* סך כל העופות המיועדים לשחיטה: משקל הלהקה (בטון) הצהרת הרופא הווטרינר המטפל אני מצהיר כי הלהקה אשר פרטיה רשומים לעיל נמצאת בטיפול הרפואי הרצוף מאז הגעתה למשק עד העברתה לשחיטה המתוכננת לתאריך בבדיקה קלינית שערכתי בעופות במשק הגידול - (1) לא מצאתי סימנים למחלה כהגדרתה בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, או מחלה אחרת הפוסלת את הלהקה לשחיטה למאכל אדם; (2) בעת הבדיקה הקלינית מצאתי סימנים למחלת תאריך חותמת הצהרת מגדל העופות אני מצהיר כי להקת העופות אשר פרטיה רשומים לעיל לא קיבלה טיפול רפואי כלשהו בלא אישור בכתב של הרופא הוטרינר שחתם לעיל וכי מאז יום האישור עד לשיווק העופות לשחיטה לא ניתן לעופות כל חומר העלול להשאיר בו שארית ביולוגית. * סמן את המתאים. שחיטת בעלי חייםענף הלולמסמכיםרפואהטפסים משפטיים