טופס תעודת בעלות רשות מקומית

להלן דוגמא של טופס תעודת בעלות רשות מקומית תעודת-בעלות מאת רשות מקומית הפטורה מהוראות סעיף 2 לפקודה אנו מאשרים בזה, כי הרכב שמספר הרישוי שלו הוא:____ הוא רכושה של____הפטורה, לפי הודעה שניתנה לפי סעיף 4 לפקודה, מהוראותיו של סעיף 2 לפקודה. שעת ההוצאה ____ יום ההוצאה ____ חתימת המוסמך לחתום בשם הרשות המקומית שם הרשות המקומית בעלותרשויות מקומיותמסמכיםטפסים משפטיים