טופס שטר הקדש

להלן דוגמא של טופס שטר הקדש שטר הקדש *שנחתם בפני המפקח על ההקדשות/הנוטריון הציבורי ב- עיר ביום שם פרטי שם משפחה מספר זהות משלח יד מען מגורים * מחק את המיותר הואיל ואני/אנו הח"מ הבעלים של הנכסים הבאים: תיאור הנכס סוג הנכס פרטי הרישום עפ"י חיקוק מקום הימצאו והואיל וברצוני/ברצוננו להקדיש נכסים אלה לשם יצרת הקדש לפי פקודת ההקדשות לצרכי צדקה, אשר ייקרא בשם לפיכך אני/אנו מקנה/מקנים את הנכסים האמורים לנאמנים אלה: שם הנאמן מספר זהות משלח יד מען מגורים תצהיר בדבר בעלות על הנכסים מצורף בזה. כתבי הסכמה של הנאמנים מצורפים בזה. נכסי ההקדש מוקדשים לצרכי צדקה אלה: אני מורה/אנו מורים בזה כי הנאמן/הנאמנים ינהל/ו את נכסי ההקדש כדלהלן: שם המקדיש חתימה נחתם היום (אישור וחותם המפקח או הנוטריון הציבורי) שטרהקדשמסמכיםטפסים משפטיים