טופס צו קיום צוואה

להלן דוגמא של טופס צו קיום צוואה: בפני הרשם לעניני ירושה ב____________ בבית המשפט ב____________ בבית הדין ב_____________ * (סמן X במשבצת המתאימה) תיק / צו קיום צוואה של המנוח מס' ת"ז שנפטר ביום ומענו היה ב אני מצהיר כי צוואתו של המנוח מיום שהעתק ממנה מצורף בזה, היא בת תוקף. על פי קביעתו של המנוח בצוואה , מיניתי כמנהל העזבון את שמס' תעודת זהותו ומענו 3. אלה הוראות הצוואה האמורה שמצאתי בטלות/שתיקנתי: א) לא מיניתי למנהל העזבון את שנקבע בצוואה כמבצעה/כמנהל העזבון מסיבות אלה: ב) צו זה ניתן היום חתימה צוויםמסמכיםצו קיום צוואהירושהצוואהטפסים משפטיים