טופס צו מוחלט

להלן דוגמא של טופס צו מוחלט: בבית המשפט העליון היושב לדין כבית משפט גבוה לצדק בירושלים משפט מס' __ ____ העותר נגד ____ המשיב עתירה ל ____ צו מוחלט (הכותרת כמו בטופס 1) הואיל וביום _ הוגשה לבית משפט זה עתירה על ידי העותר הנ"ל כי יינתן צו המצווה על המשיב (לפרש בקצרה או תכלית העתירה). והואיל ואתה_ המשיב הנ"ל, נדרשת על ידי העותר (לפרש את הדרישה), ועל אף חובתך בענין זה, סירבת למלאה או התרשלת במילויה, על כן, לאחר שמיעת דברי _(העותר או מי שהתייצב מטעמו) ודברי ____. (המשיב או מי שהתייצב מטעמו), מצווה בית משפט זה עליך למלא את חובתך (לפרש את החובה שיש למלא). ניתן היום ___ בפקודת בית המשפט חתימת רשם או מזכיר של בית המשפט העליון צוויםמסמכיםטפסים משפטיים