טופס צו לפירוק חברה בידי בית המשפט

להלן דוגמא של טופס צו לפירוק חברה בידי בית המשפט: בבית המשפט המחוזי ב- צו לפירוק חברה בידי בית המשפט בפני כב' השופט בענין החברה שמען משרדה הרשום הוא על פי בקשת ילקוט הפרסומים מספר עתון יומי מצווה בזה בית המשפט: שהחברה הנ"ל תפורק בידי בית המשפט על פי פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983; כונס הנכסים הרשמי ב נושאי משרה בחברה יתייצבו מיד עם קבלת צו הפירוק במשרד הכונס הרשמי ב ניתן היום שופט פירוק חברהצוויםמסמכיםטפסים משפטיים