טופס צו למכירת מיטלטלין מעוקלים

להלן דוגמא של טופס צו למכירת מיטלטלין מעוקלים בעניין החייב: שם: כתובת: מספר זהות/חברה: צו למכירת מיטלטלין מעוקלים לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995 ותקנה 11 לתקנות המסים (גביה). אל: כתובת בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 ולפי תקנה 11 לתקנות המסים (גביה), אני מצווה עליך בזה למכור את המיטלטלין אשר עוקלו ביום המכירה תתקיים ב ביום תאריך סגן/מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות עיקולצוויםמטלטליןמסמכיםטפסים משפטיים