טופס צו ירושה בעניין נכסים של נספה השואה

להלן דוגמא של טופס צו ירושה בעניין נכסים של נספה השואה: בבית המשפט לענייני משפחה ב____ תיק צו ירושה בעניין נכסים של נספה השואה בעניין עיזבון המנוח שנספה בשואה ופרטיו הידועים היו אני מצהיר כי - א. שמות יורשיו על פי דין של המנוח וחלקו היחסי של כל אחד מהם, בזכויות המנוח בנכסים של נספה השואה, כהגדרתם בחוק נכסים של נספי השואה, התשס"ו-2006 , הם: שם היורש* ____ ____ ____ צו זה ניתן היום חתימה * יש לציין לצד שמו של היורש אם הוא קטין או חסוי. ניצולי שואהצוויםצו ירושהמסמכיםירושהטפסים משפטיים