טופס צו הכרזת פשיטת רגל

להלן דוגמא של טופס צו הכרזת פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי ב ת.א. צו הכרזת פשיטת רגל בעניין החייב: שם משפחה זהות לאחר שעיינתי בבקשה להכריז על החייב כפושט רגל ובחוות דעתו של הכונס הרשמי ולאחר ששמעתי את עמדות הצדדים, אני מכריז על החייב כפושט רגל ומורה כדלקמן: (א) למנות את (ב) על החייב לשלם לנאמן לטובת נושיו סך ___ שקלים חדשים לחודש החל ביום (ג) על החייב להגיש לנאמן דו"ח חודשי על הכנסותיו והוצאותיו. (ד) על החייב להתייצב בכל עת שיידרש לכך בפני הנאמן וכן בפני הכונס הרשמי בכל עניין הקשור לפשיטת הרגל. (ה) לאסור את יציאתו של החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי. על משטרת ישראל לעכב את יציאתו של החייב מן הארץ עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה. ניתן ביום במעמד חתימת השופט המזכיר הראשי של בית המשפט ימציא לכונס הרשמי העתק מאושר מצו זה. פשיטת רגלצוויםמסמכיםטפסים משפטיים