טופס צו אימוץ

להלן דוגמא של טופס צו אימוץ צו אימוץ בבית המשפט המחוזי ____תיק אימוץ____ ב____ המבקשים: 1. ____2. נגד המשיב: היועץ המשפטי לממשלה. לאחר שבית המשפט שוכנע כי נתמלאו התנאים הנדרשים בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, בקשר למאומץ(ת) שלגביו (שלגביה) הוגשה בקשה לבית המשפט בתיק האמור, מצווה בית המשפט כי המאומץ(ת) יליד(ת) תאריך הלידה ____יאומץ/תאומץ לבן/לבת ל-שמות המבקשים ____ ביום מתן צו זה ושמו/שמה יהיה____ יום שופט אימוץצוויםמסמכיםטפסים משפטיים